Vystoupení Miroslava Bartoně na semináři k 100. výročí VŘSR v Hradci Králové

logo kscmV životě člověka, národů, společnosti jsou události, které mají jen krátkodobý význam. Naopak jiné působí, ovlivňují generace, trvají staletí.
Mezi takové patří Velká říjnová socialistická revoluce, která v roce1917 položila základy k cestě za spravedlivější život pracujících lidí. Proto má na celém světě podporu lidových vrstev a naopak je příkře odsuzována odpůrci.
Byla to událost, která otřásla světen, napsal spisovatel a žurnalista Ilja Ehrenburk.
 
Josef Haken byl bytostně spjat s jičínským regionem. Narodil se 20. května 1880 v Markvarticích na Sobotecku. Otec byl kovářem, místním písmákem a měl vřelý vztah ke vzdělání. Všichni jeho čtyři synové vystudovali, tři učitelský ústav a čtvrtý strojařinu. To v závěru 19. století nebylo obvyklé a snadné.
Složité sociální poměry venkovského lidu v období rakousko-uherska i počátku 1. republiky ovlivnily myšlení i jednání Josefa Hakena. Stal se postupně propagátorem i bojovníkem za sociální spravedlnost.

Jeho angažovanost má počátky při studiu na jičínském učitelském ústavu v letech 1896 - 1900. Navázal styk s místními sociálními demokraty a šířil myšlenky na změnu tehdejších poměrů. Z archivních záznamů zjišťujeme, že se to školnímu vedení nelíbilo, byl mnohokrát kárán sníženou známkou z chování, hrozilo mu i vyloučení ze studia.

Politická činnost Josefa Hakena nabrala na intenzitě, když v roce 1900 začal učit na venkovských školách. V každém místě, kde působil nejen vyučoval žáky, ale na veřejnosti agitoval za pokrokové myšlenky a cíle. Usiloval o zlepšení sociálního postavení venkovského lidu.
Nelze se divit, že Josef Haken byl za politickou činnost, kritiku společnosti a jejich představitelů tehdejšími školními i státními orgány vyšetřován, žalován a za trest překládán z místa na místo. To mu sice osobní život ztěžovalo, ale současně rozšiřovalo okruh politického působení.
Levicové myšlení i jednání utvrdil tím, že v roce 1906 vstoupil do sociálně demokratické strany. Psal do místních i krajských novin, organizoval protesty a stávky dělníků za jejich práva. Získával stále větší autoritu v okresní organizaci SD, byl zvolen jejím předsedou.
Po vzniku ČSR Josef Haken intenzitu politického působení výrazně zvýšil. Angažoval se nejen na Jičínsku i celostátně. Získával stále větší autoritu a vážnost, které vyústily v prvních poválečných volbách 18. června 1920, kdy byl zvolen poslancem nově ustaveného Parlamentu ČSR za sociální demokraty a následně jednatelem stranického klubu.

Z archivních materiálů víme, že Josef Haken vedl i v období ČSR stávkující za zlepšení mzdových a pracovních podmínek na šlechtických panstvích i v průmyslových závodech.
Stál v čele aktivit v boji za sociální práva prostých lidí na Jičínsku i v zemi. Tato činnost byla rozsáhlá a pro prosté občany přínosná.
Při rozkolu v sociálně demokratické straně stál spolu s Bohumilem Šmeralem, Šturcem a dalšími na straně levicového křídla. Spor vyústil v roce 1921 v založení KSČ.
Josef Haken byl od počátku ve vedení nové strany. Na 2. sjezdu KSĆ v roce 1924 byl zvolen jejím předsedou a byl jím v období dalších dvou sjezdů. Ve státních orgánech byl v letech 1929-1936 senátorem za KSČ.

Nemůžeme pominout, že Josef Haken se výrazně angažoval i v mezinárodním komunistickém hnutí, byl internacionalista. V roce 1926 byl stranou vyslán do Moskvy a pracoval, zastupoval KSČ v exekutivě Kominterny.
V jeho stopě kráčel i jeho syn Oldřich. Dokládá to jeho účast ve Španělsku v bojích proti diktátorovi Francovi v roce 1934. Byl interbrigadistou spolu s Josefem Krigrem a desítkami dalších. V období druhé světové války bojoval v řadách Československého armádního sboru proti hitlerovskému Německu.
Protože se v důchodovém věku intenzivně zabývám studiem a zpracováním regionální historie nemohu opomenut, že Josef Haken již jako student napsal malé dějiny rodné obce Markvartic. Objevil jsem tuto práci v jičínském archivu a využil jsem ji.
Když se v roce 1926 se do popředí KSČ dostala Gottwaldova skupina, Haken je podporoval.

Slibně rozjetý politický život Josefa Hakena, jeho vysoká angažovanost nezůstala bez následku na jeho zdraví. Ve třicátých letech vážně onemocněl. Postupně se stal nepohyblivým, invalidou, trvale upoutaným na lůžko. Společenská a politická aktivita Josefa Hakena proti vůli jeho a okolí skončila .
Zemřel 3. 5. 1949. Strana se s ním důstojně rozloučila a poděkovala mu za vše, co pro stranu vykonal. Pamatuji se na to, byl jsem jako mladý svazák členem delegace jeho rodné obce při posledním rozloučení v prostorách tehdejšího ÚV vedle Prašné brány.
Myslím, že připomenutí Josefa Hakena, našeho rodáka, poslance a senátora, předního funkcionáře naší strany obohatilo dnešní setkání ke 100. výročí VŘSR.

Miroslav Bartoň
skola2 324 x
NAHORU