Stanovy spolku Památník Odolov, z.s.

I.

Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Památník Odolov, z.s. (dále též „spolek“)
2. Sídlo spolku: Havlovice 111, pošta Upice 542 32, okr. Trutnov
3. Spolek působí v Královéhradeckém kraji, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.


4. Památník Odolov, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou mít práva a povinnosti. Je to samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, který vyplývá z článku II. těchto stanov.

II.
Účel a činnost spolku

 1. Hlavní účelem spolku je péče o Památník osvobození, včetně přilehlého okolí v katastru obce Malé Svatoňovice – Odolov, okr. Trutnov, pořádání společenských setkání a vzdělávací činnost, které mají vést k rozšíření povědomí o osvobození regionu, včetně informací o historických událostech období 1938-1945 s informováním o obětech z řad místního obyvatelstva, a to vše ve spolupráci s dalšími zájmovými spolky působících v dané lokalitě.
 2. Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností uspokojoval a chránil společné zájmy svých členů, kdy účelem spolku je:
  1. péče a sezonní údržba Památníku osvobození a přilehlého parku v Odolově
  2. organizování, moderování setkání občanů u památníku a jiných společenských, kulturních a vzdělávacích akcí spojených s historií památníku
  3. veřejně osvětová činnost
  4. propagování spolku, publikování článků, správa webových stránek a profilů na sociálních sítích, pořizování fotografií a video záznamů památníku a ze setkání občanů a následně jejich zveřejňování na stránkách spolku či na sociálních sítích
  5. shánění, získávání, přijímání sponzorských darů a to finančních i věcných, různých grantů a dotací, které poslouží k pořádání akcí, správě majetku, nákupu a obecně k chodu spolku.
 1. K podpoře hlavní činnosti nevyvíjí spolek žádné vedlejší činnosti.
 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 
III.
Členství spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18. let. Členství je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jejího právního nástupce.
 2. Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky předsedou na základě rozhodnutí výboru ohledně žádosti přijetí do spolku
 3. Členství ve spolku končí:
  1. dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství spolku
  2. úmrtím člena
  3. vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním člen porušuje stanovy nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění účelů spolku
  4. neplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem ani v přiměřené dodatečné lhůtě
  5. zánikem spolku
 1. Práva členů:
  1. účastnit se činnosti spolku
  2. být pravidelně informován o dění ve spolku
  3. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
  4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
  5. volit a být volen do orgánů spolku
 2. Povinnosti členů:
  1. chránit a zachovávat dobré jméno spolku
  2. platit členské příspěvky
  3. dodržovat stanovy spolku
 3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku
 4. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Podrobnosti ohledně seznamu členů určí interní směrnice.
 5. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.

 

 IV.
Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
  1. členská schůze
  2. výbor
  3. předseda
 1. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách a v interních předpisech spolku.

V.
Členská schůze

 1. Členská schůze se skládá ze zakladatelů a případných dalších členů spolku.
 2. Členská schůze je svolávána předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
 3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do týdne od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze, a to tak, aby se konala nejpozději do čtyř týdnů od doručení žádosti. Nesvolá-li předseda spolku zasedání členské schůze, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen má jeden hlas, přičemž hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 5. Podrobnosti k průběhu členské schůze určí jednací řád, který je interní směrnicí spolku.

VI.
Výbor

 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně a je svoláván předsedou
 2. Výbor je tříčlenný a řídí činnost spolku v souladu se zákonem a stanovami po celé své funkční období
 3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru
 4. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Nesejde-li se výbor v potřebném počtu, svolá se nejpozději do deseti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny. Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 5. Funkční období výboru je pětileté
 6. Do výlučné kompetence výboru patří:
  1. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
  2. volí předsedu spolku
  3. stanovuje výši a splatnost členských příspěvků, rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují vážné důvody
  4. přijímat členy spolku, rozhodovat o jejich vyloučení
  5. mění stanovy
  6. projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku

 VII.
Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
 2. Jedná jménem spolku, zastupuje jej na venek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku.
 3. Funkční období pro předsedu je pět let.
 4. Je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku funkce Předsedy je předat výboru.
 5. Činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek.
 6. Pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku.
 7. Předsedovi přísluší:
  1. vést seznam členů spolku
  2. spravovat majetek spolku
  3. podávat členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření
 1. Předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období.
 2. Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

 
VIII.

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří podle platných stanov, interních aktů spolku, ale vždy podle platné legislativy.
 2. Jménem spolku jednají vždy dva statutární zástupci, tedy předseda a pověřená osoba – pokladník.

 

 IX.
Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. rozhodnutím výboru
  2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze
  3. pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů
 1. Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o rozdělení majetku spolku výbor.

 

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku
 2. Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy výboru.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

 

V Úpici dne 18. května 2020

Jaroslav Vrba Iva Milerová Miroslav Steidler

 

 ZÁMĚR VYBUDOVAT PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ V ODOLOVĚ VZNIKL V ROCE 1974. MÍSTO BYLO VYBRÁNO TAM, KDE RUDÁ ARMÁDA PŘEKROČILA 9. KVĚTNA 1945 JESTŘEBÍ HORY A PŘINESLA SVOBODU DO PODKRKONOŠÍ.

NA BUDOVÁNÍ PAMÁTNÍKU SE PODÍLELI OBČANÉ OKOLNÍCH OBCÍ, ZAMĚSTNANCI ZÁVODŮ A SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ ZDEJŠÍCH PODNIKŮ. ODPRACOVÁNO ZDE BYLO TISÍCE BRIGÁDNICKÝCH HODIN.

PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ BYL ODHALEN 22.ČERVNA 1975 ZA PŘÍTOMNOSTI GENERÁLPORUČÍKA FRANTIŠKA ŠÁDKA. DOŠLO K POJMENOVÁNÍ SILNICE Z JÍVKY PŘES ODOLOV DO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NA „CESTU OSVOBOZENÍ 9.5.1945“.

DO NITRA PAMÁTNÍKU JE ULOŽENA SCHRÁNKA S DOBOVÝMI DOKUMENTY A POSELSTVÍM PRO BUDOUCÍ GENERACE. PAMÁTNÍK JE KONCIPOVÁN JAKO DVOJPYLON. NA PRAVÉM JE NÁPIS CESTA OSVOBOZENÍ 9.5.1945 A NA LEVÉM JSOU PŘIPEVNĚNY TŘI PAMĚTNÍ DESKY, KTERÉ VYJADŘUJÍ OBSAH A POSLÁNÍ PAMÁTNÍKU.

 

Účet u banky Moneta MoneyBank č. 234694623/0600.
Tento účet můžete použít na placení ročních příspěvků, příp. jiných peněžitých darů.
První setkání členů spolku bychom rádi uskutečnili v polovině července 2020.
Ke dnešnímu dni čítá spolek 22 členů.
skola2 1042 x
NAHORU