Nemůžete volit v místě bydliště a volit chcete?

volebni urnaPři každých volbách jsou stovky, ale i tisíce lidí na dovolené či na služební cestě v tuzemsku i v zahraničí, a nemohou se zúčastnit voleb v místě trvalého bydliště. Svého volebního práva však chtějí využít. Možností je voličský průkaz.

Pokud občané ČR nemohou v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017 volit v místě svého trvalého pobytu, potřebují voličský průkaz, který jim umožní volit v libovolné volební místnosti v celé ČR či na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. O voličský průkaz si mohou požádat občané u příslušného obecního úřadu, kde jsou vedeni ve stálém seznamu voličů, pokud chtějí volit mimo své trvalé bydliště. S průkazem pak mohou hlasovat v kterémkoliv okrsku.
O voličský průkaz mohou požádat lidé mířící nejen do ciziny, ale třeba i do jiného okresu či kraje ČR, na domovské radnici, a to písemně do 13. října nebo osobně do 18. října, kdy se uzavírají volební seznamy.
 
Pokud volič žádá o průkaz osobně, písemná žádost se nevyžaduje, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Nebo také v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. »Zákonem č. 90/2017 Sb. byla s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které je spjato s elektronickým podpisem; zatímco doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle jména a příjmení spojen i s ‚identifikátorem MPSV‘, který umožňoval osobu jednoznačně identifikovat, nově je – v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce – u kvalifikovaného elektronického podpisu jen jméno a příjmení,« upozorňují stránky ministerstva vnitra.

Pomoc s vyřízením průkazů nabízí také internetová aplikace iniciativy Hlídač státu. Web zájemcům vygeneruje žádost pro příslušný úřad, pokud vyplní základní osobní údaje, číslo občanského průkazu a adresu. »Žádné osobní informace se neposílají přes internet, ostatně aplikace funguje i offline. Vše je hotové za dvě minuty,« uvedl zakladatel iniciativy Michal Bláha. Aplikaci podle něj za poslední týden využily tři tisícovky lidí.

Voličský průkaz si můžete vyzvednout už dnes

V cizině si budou moci v říjnových volbách do sněmovny vybírat Češi poslance na 109 místech. Ti, kdo jsou v zahraničí dlouhodobě či trvale, se museli zapsat do voličských seznamů na zastupitelských úřadech už do 10. září. Čeští voliči v zahraničí měli možnost vybírat si poslance ve volebních místnostech na zastupitelských úřadech či konzulátech už čtyřikrát. Poprvé v roce 2002 se rozhodovali mezi jihomoravskými kandidáty. Při následujících dvou volbách volili z jihočeských kandidátů. Letos stejně jako před čtyřmi lety si budou vybírat ze středočeských adeptů na poslance. Volby v zahraničí mohou na poslední chvíli ještě zamíchat volebním výsledkem v daném kraji. Počet českých voličů hlasujících v cizině se stabilně zvyšuje. Při premiéře před 15 lety přišlo k urnám zhruba 3800 lidí, v roce 2006 jich bylo kolem 6700, o čtyři roky později 8222. K předčasným sněmovním volbám v roce 2013 se dostavilo na ambasády 10 571 voličů z asi 14 tisíc zapsaných voličů.

Obecní úřady mohou voličský průkaz předat voliči nebo člověku, který se prokáže plnou mocí k převzetí, nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, což je právě dnes. Voličský průkaz je možné zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz nejdříve voliči předán a následně je možné přistoupit k hlasování. Volič, který se dostaví v den voleb do volební místnosti s voličským průkazem – ať doma či v zahraničí, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství ČR tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

(ku)
skola2 336 x
NAHORU